Statut

STATUT

OSTROWSKIEGO CENTRUM TERAPII

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

„Ostrowskie Centrum Terapii”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie własnego Statutu oraz Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Jest zarejestrowaną organizacją samorządną, samodzielną, posiadającą osobowość prawną.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Ostrów Wielkopolski.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Pomoc osobom niepełnosprawnym, dotkniętym chorobą, z różnego rodzaju zaburzeniami, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 2. Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach.

 3. Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako formy korzystnego oddziaływania psychoterapeutycznego, socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego.

 4. Prowadzenie działalności terapeutycznej, sportowej i wychowawczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 5. Upowszechnianie sportu jeździeckiego wśród osób niepełnosprawnych.

 6. Inicjowanie, rozwój i organizacja różnych form terapii, rehabilitacji, rekreacji i turystyki na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz ich rodzin, w tym prowadzenie terapii i profilaktyki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami.

 7. Szkolenie i doskonalenie umiejętności zawodowych osób prowadzących zajęcia z osobami niepełnosprawnymi.

 8. Tworzenie bazy i gromadzenie środków na rzecz hipoterapii i jeździectwa osób niepełnosprawnych.

 9. Objęcie hipoterapią jak największej ilości potrzebujących jej pacjentów.

 10. Integracja środowiska niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

§7

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną

 2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia jest:

  1. prowadzenie terapii i rehabilitacji

  2. prowadzenie zajęć jeździeckich przygotowujących osoby niepełnosprawne do udziału w zawodach sportowych

  3. organizowanie zajęć i imprez integracyjnych

  4. organizowanie obozów i turnusów rehabilitacyjnych i/lub integracyjnych

  5. prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniem

  6. prowadzenie szkoleń, warsztatów, doskonalenia zawodowego w tym praktyk zawodowych dla przyszłych terapeutów

 3. Przedmiotem odpłatnej działalności Stowarzyszenia jest:

  1. prowadzenie terapii i rehabilitacji

  2. prowadzenie zajęć jeździeckich przygotowujących osoby niepełnosprawne do udziału w zawodach sportowych

  3. organizowanie zajęć i imprez integracyjnych.

  4. organizowanie obozów i turnusów rehabilitacyjnych i/lub integracyjnych

  5. prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub patologią

  6. prowadzenie szkoleń, warsztatów, doskonalenia zawodowego w tym praktyk zawodowych dla przyszłych terapeutów

 4. Dochód z odpłatnej działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań statutowych.

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębną ustawą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych

 2. Wspierających

 3. Honorowych

§10

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele Polski, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia.

§11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, obywatel Polski lub obcokrajowiec, popierający cele statutowe Stowarzyszenia, który zadeklarował na jego rzecz pomoc materialną lub finansową.

§12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się w jego działaniu.

§13

Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są uchwałą Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.

§14

Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach z czynnym prawem wyborczym.

 2. Zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących programu i metod pracy.

 3. Współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji.

 4. Korzystania z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia.

§16

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:

 1. Uczestnictwa z głosem doradczym w Walnych Zgromadzeniach.

 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.

 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 4. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§17

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. Uczestniczenia w pracach, akcjach i imprezach Stowarzyszenia.

 2. Sumiennego wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu.

 3. Prezentowania celów i programu Stowarzyszenia na zewnątrz.

 4. Terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.

 5. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§18

Członkostwo ustaje z chwilą:

 1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.

 2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd w przypadku niewypełnienia obowiązków statutowych, prowadzenia działalności przynoszącej ujmę dobremu imieniu Stowarzyszenia lub zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.

 3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

 4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§19

Władzami Stowarzyszenia są

 1. Walne Zgromadzenie

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

§20

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

WALNE ZGROMADZENIE

§21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwołane w trybie zwyczajnym oraz w trybie nadzwyczajnym.

 1. Uchwałę o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, co dwa lata.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na swój wniosek, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków, w terminie do 3 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków powiadamia Zarząd, co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.

 4. Walne Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, piętnaście minut później, bez względu na liczbę obecnych.

 5. W walnym Zgromadzeniu biorą udział, z głosem stanowiącym, wszyscy członkowie zwyczajni, z głosem doradczym natomiast osoby zaproszone, oraz członkowie wspierający i honorowi nie będący członkami zwyczajnymi.

 6. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Podejmowanie decyzji o sprawach organizacyjnych i programowych Stowarzyszenia.

 2. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia.

 3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 4. Uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

 5. Wybór w tajnym głosowaniu władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 6. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

 7. Podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy: pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, obrad Walnego Zgromadzenia.

 8. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD

§23

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.

 2. Zarząd działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyboru.

 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz.

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

 3. Rozstrzyganie wszystkich spraw niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.

 4. Ustalenie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych opłat.

 5. Uchwalanie okresowych planów działań i preliminarzy budżetowych.

 6. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęć i skreśleń z listy członków.

 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

 8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 9. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności honorowego członka.

 10. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

 11. Podejmowanie decyzji o współpracy lub przystąpieniu do innych organizacji.

KOMISJA REWIZYJNA

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

 2. Komisja składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.

 3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyboru.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej

i finansowej Stowarzyszenia.

 1. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu, wraz z oceną działalności.

 2. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stawianie na Walnym Zgromadzeniu wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§27

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§28

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§29

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§30

Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z opłat członkowskich, darowizn

i zapisów, dotacji, dochodów z majątku, działalności gospodarczej i innych wpływów.

§31

Składki członkowskie powinny być opłacane do końca I półrocza każdego roku.

§32

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów, oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia przed Walnym Zgromadzeniem.

 2. Do ważności pism, dokumentów, oświadczeń w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§33

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§34

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia.

§35

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną.